• arrossar.jpg
 • Passador.jpg
 • Serrallo.jpg
 • Top-Ten.jpg
 • Xalet.jpg
escut.png

Contacte

Av. Catalunya, 22-30

43877 Sant Jaume d'Enveja

Tels. 977 468 039 i 977 478 056

Fax 977 468 555

 • Abans de comprar

El futur comprador d'un habitatge té dret a rebre una informació veraç, objectiva i suficient sobre els aspectes següents:

 1. Cal conèixer les condicions ambientals que envolten l'habitatge, especialment pel que fa als nivells de contaminació acústica - tant diürna com nocturna- i atmosfèrica. 
 2. S'ha de procurar que l'habitatge tingui un bon accés i estigui adequadament comunicat en funció de les necessitats quotidianes de desplaçament, feines i escola, especialment. 
 3. Cal tenir present la superfície i distribució de l'habitatge. 
 4. L'entrada a l'immoble i l'accessibilitat. 
 5. L'existència de baranes protectores a les escales. 
 6. L'amplitud de l'ascensor, el qual ha de tenir com a mínim capacitat per a quatre persones. 
 7. Els acabats exteriors i interiors. 
 8. L'estat de la teulada. 
 9. L'existència i l'estat de conservació de les instal•lacions i serveis comuns (calefacció, porter electrònic, etc.). 
 10. Nivell de qualitat de la construcció. 
 11. Grau d'aïllament tèrmic i acústic. 
 12. Cal esbrinar a quins gravàmens i càrregues està sotmès l'immoble i establir les despeses previsibles de manteniment i de la comunitat
 13. de propietaris, si fa al cas. 
 14. És necessari comprovar la situació jurídica de l'habitatge personalment o a través d'una persona qualificada, que no sigui representant del venedor; per a fer-ho s'ha d'anar al registre de la propietat corresponent, únic instrument que permet verificar si un bé és 
 15. propietat de qui el ven i si es troba lliure de càrregues. 
 16. Assabentar-te de les condicions financeres de compravenda. 
 17. És important informar-se als serveis urbanístics del municipi on es troba edificat l'habitatge sobre el compliment de la legalitat
 18. urbanística i si hi ha previst algun pla que pugui afectar l'immoble. 
 19. El venedor haurà de respondre dels defectes ocults que puguin aparèixer a l'habitatge durant els sis mesos immediatament posteriors a la data de lliurament.
 • Si es tracta d'un habitatge en construcció us han d'informar a més de:
 1. Les llicències o autoritzacions administratives. 
 2. Dates de finalització de les diverses etapes de construcció. 
 3. Dades de la garantia obligatòria. 
 4. Si es manifesten defectes de construcció que afectin l'estructura de l'edifici, n'assumirà la responsabilitat l'arquitecte de l'obra o de la constructora, els quals hauran de respondre per un termini legal de deu anys, a comptar des de la data d'acabament de l'edifici. 
 5. Quan es compra un habitatge sobre el plànol, és a dir, que no està acabat de construir, s'ha de comprovar, un cop acabat, que la superfície, la distribució dels espais i els acabats es corresponen exactament amb els contractats.
 • Altres consells:
 1. Tot habitatge posat a la venda, tant si és nou com de segona mà, ha de tenir la cèdula d' habitabilitat corresponent. 
 2. S'ha de demanar sempre un comprovant de les quantitats lliurades a compte. 
 3. Cal fer una escriptura pública de l'acte de compra-venda, i comprovar que la transmissió ha estat correctament inscrita al Registre de la Propietat. 
 4. S'ha de revisar amb atenció el contingut de l'escriptura de compra-venda i sol·licitar al notari tots els aclariments que es considerin oportuns; en cas de no estar d'acord amb alguna de les clàusules s'ha de consignar a l'escriptura. 
 5. Si l'obra ha estat acabada amb posterioritat al 7 d'abril de 1993, cal consultar el Llibre de l'Edifici a fi de conèixer-ne l'historial clínic. En aquest llibre, que recull les dades principals de l'immoble, s'hi hauran d'anar apuntant les incidències que es produeixin i les reformes o rehabilitacions que es facin al llarg dels anys a l'edifici . Abans de comprar un habitatge s'hauria d'encarregar una revisió a un aparellador o arquitecte per a determinar-ne l'estat. 
 6. Abans de comprar un habitatge s'hauria d'encarregar una revisió a un aparellador o arquitecte per a determinar-ne l'estat. 
 7. Un cop adquirit l'habitatge, s'ha de vetllar per les seves condicions de seguretat. Convé assegurar-lo, com a mínim, de força major i de danys a tercers.
 • Ajudes per comprar un habitatge

Tant per habitatges de segona mà, habitatges protegits (VPO)...

Més informació (Enllaç directe gencat)

 • Despeses derivades de la compra i contractació d’hipoteca 

DESPESE DERIVADE DE LA COMPRA

Despeses generals de notaria, registre i gestoria. 
Liquidació d'impostos: 
Habitatges de nova construcció. El comprador ha de pagar l’IVA que correspon al 7% del valor escripturat. Els habitatges de protecció oficial estan exemptes de pagar-lo. 
Actes jurídics documentats (per formalitzar l'operació) El comprador ha de pagar el 0,5%. Els habitatges de protecció oficial estan exemptes de pagar-lo.
Habitatges de segona mà. Impost de Transmissions patrimonials l’ha de pagar el comprador i es paga el 7% del valor escripturat; Habitatges de Protecció Oficial: 3% 
Plusvàlua o impost sobre l'increment del valor dels terrenys de naturalesa urbana. Ho paga el comprador o el venedor segons l'acord entre les parts La quantia depèn del valor cadastral del sòl i dels anys transcorreguts des de la darrera transacció de l'immoble.

DESPESES DERIVADES DE LA CONSTITUCIÓ DE LA HIPOTECA. 

Despeses generals de notaria, registre i gestoria. 
Taxació de l'immoble (un expert calcula el preu de l'habitatge segons diversos paràmetres: qualitat, estat de conservació, etc.). 
Comissió d'obertura.
Despeses de notaria, dels tràmits i de la inscripció en el registre: honoraris del notari, inscripció d'escriptures i impostos (actes jurídics documentats per 
formalitzar l'operació). 
Assegurança d'incendis; també és recomanable contractar una assegurança de la llar més completa. 

Utilitzem cookies per millorar el nostre lloc web i la vostra experiència en utilitzar-la. Les cookies utilitzades per a l'operació essencial del lloc ja s'han configurat. To find out more about the cookies we use and how to delete them, see our privacy policy.

I accept cookies from this site.
EU Cookie Directive plugin by www.channeldigital.co.uk